ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady sú v súlade s účinnou legislatívou, ktorou je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Nariadenie a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).

Ochranu údajov našich zákazníkov a obchodných partnerov považujeme za kľúčovú hodnotu. Zodpovedné a transparentné zaobchádzanie s osobnými údajmi rovnako ako maximálna bezpečnosť týchto údajov je nevyhnutným predpokladom pre zachovanie najvyššieho štandardu vykonávania podnikateľskej činnosti. Pripojením k našim webovým stránkam alebo ich prezeraním súhlasíte s tým, že ste si ich prečítali, porozumeli im a prijali ich bez obmedzení a výhrad.

Kto sme ? – prevádzkovateľ

Vaše osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom:

KOVING OK, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 2861/P, IČO: 31718060, so sídlom Kúty 1/B, 080 01 Prešov („prevádzkovateľ“)

Čo je osobný údaj?

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú. Táto sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak je možné fyzickú osobu priamo či nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Nakladanie s takýmito údajmi môže byť vzhľadom na právo na súkromie obmedzované, pričom ochrana osobných údajov je upravená GDPR.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Najčastejšie môžeme zhromažďovať a spracovávať tieto Vaše osobné údaje:

Identifikačné údaje - tieto údaje najmä zahŕňajú: meno, priezvisko, firmu/pracovnú pozíciu;

Kontaktné údaje - tieto údaje najmä zahŕňajú: korešpondenčnú / fakturačnú adresu, email, telefónne číslo;

Platobné a transakčné údaje - tieto údaje najmä zahŕňajú: bankové a platobné údaje, históriu objednávok, platieb a pohľadávok;

Technické dáta - tieto údaje najmä zahŕňajú: informácie o Vašich návštevách webových stránok a o zariadeniach, z ktorých mi ste sa k ním pripojili; napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies

Profilové údaje - tieto údaje sa týkajú našich zákazníkov a zahŕňajú najmä: informácie o histórii objednávok, informácie poskytované pri účasti na našich propagačných aktivitách (ak sa rozhodnete na nich zúčastniť), preferencie, spätnú väzbu;

Nespracúvame osobitnú kategóriu osobných údajov (sú to osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické/biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia/sexuálneho života/sexuálnej orientácie.)

Prečo a ako? - účely a právny základ spracovania osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov je zákonné, ak sa uskutočňuje na niektorom z právnych základov. V prevažnej miere spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok s nami uzatvorili. V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na plnenie našich zákonných povinností, na základe Vami udeleného súhlasu, resp. v súlade s oprávneným záujmom prevádzkovateľa.

a) bez súhlasu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať i bez Vášho súhlasu v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v prípade

  • spracúvania, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo rokovanie smerujúce k uzavretiu zmluvy (predzmluvné vzťahy) - (potvrdenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovarov /služieb; našu komunikáciu ohľadne stavu objednávky/čerpania služieb; reklamačné konanie v prípade uplatnenia nárokov z vád),
  • spracúvania, ktoré je nevyhnutné pre plnenie právnych (zákonných) povinností, ktoré pre nás vyplývajú z platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve apod.).
  • spracúvanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú:

    náš záujem Vás informovať o našich službách a poskytovať Vám cielené a relevantné informácie, zabezpečiť našu vzájomnú komunikáciu, zlepšovať kvalitu našich služieb a aktivít, náš záujem na propagácii našich akcií a aktivít;

    náš záujem na ochrane a uplatňovaní našich práv – t.j. aby sme zamedzili podvodným konaniam, predchádzali a zabránili porušeniu našich zmluvných podmienok, vymáhali prípadné pohľadávky a zabezpečili ochranu našich

b) so súhlasom

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré nie je možné priradiť k účelom uvedeným vyššie, môžeme spracúvať Vaše osobné údaje na základe udeleného platného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý si od Vás vyžiadame.

Na tento druh spracúvania osobných údajov budete vždy upozornený a bude Vám umožnené vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s týmto spracúvaním. Udelenie súhlasu je vždy prejavom slobodnej a dobrovoľnej vôle a máte právo udelený súhlas kedykoľvek z časti alebo v celom rozsahu odvolať na koving@koving.sk s účinkami do budúcnosti. Bez príslušného súhlasu dané spracúvanie osobných údajov nebudeme vykonávať.

KOVING OK, s.r.o. si vyžiada Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov najmä v nasledujúcich prípadoch:

  • pri Vašej registrácii do nášho e-shopu
  • informovaní o nových produktoch, reklamných akciách, zľavách a podobných marketingových aktivitách

Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.

Dĺžka doby spracúvania osobných údajov závisí aj na právnom základe ich spracúvania.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy, Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu, ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné na inom právnom základe (napr. na plnenie zákonnej povinnosti – vedenie účtovníctva).

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zákonných povinností, Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem prevádzkovateľa, Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania tohto oprávneného záujmu.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe súhlasu, Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaním osobných údajov udelili prípadne po dobu platnosti účelu spracúvania.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Vy ako dotknutá osoba máte právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, ako aj opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak sa vy ako dotknutá osoba domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov: e-mailom na koving@koving.sk