Delenie podlahových roštov

Podlahové
oceľové rošty

Sú vyrábané z bežných druhov konštrukčných ocelí. Cieľom našich podlahových oceľových roštov je ich aplikácia v oceľových konštrukciách. Rošty môžu byť určené pre rôzne použitie, napr. rošty pre vysoké zaťaženie, rošty do náročných a agresívnych prostredí. Podľa technológie výroby jednotlivých podlahových oceľových roštov, ich konštrukcie, stavby, oblasti použitia, účelu, hodnoty vlastného zaťaženia ich delíme na:

 Najčastejšie vyrábanými a využívanými roštmi sú rošty typu “P” a “SP”.

Základné rozdiely podlahových oceľových roštov typu “P” a “SP”

Typ P

Typ SP

Technológia výroby

lisovanie za studenia

odporové zváranie

Nosný prvok

nosná páska (plochá oceľ)

nosná páska (plochá oceľ)

Nenosný prvok

nenosná páska (plochá oceľ)

nenosný oceľový drôt

Lemovací prvok

plochá oceľ

plochá oceľ

Povrchová úprava

áno

áno

Protišmyková úprava

nosná, nenosná páska, kombinácia

iba nosná páska

Zvárané rošty
typ SP

Zvárané podlahové oceľové rošty podľa DIN 24537 – SP rošty

Tieto typy roštov sú v súčasnosti najpoužívanejším typom roštov. Od roštov typu „P” sa líšia technológiou výroby, kde pri ich výrobe sú s vysokou presnosťou pod tlakom 1000 kN a elektrickým prúdom 2000 kVA odporovo privarené nenosné oceľové drôty. Rošty vyrobené touto technológiou sú tuhé, nosné pásky a nenosné oceľové drôty sú na rozdiel od lisovaných P roštov zvarené v každom bode vzájomného styku.
Lemovanie podlahových oceľových roštov typu „SP” nemá vplyv na samotnú nosnosť roštov.
Pri výbere a voĺbe roštov sa berie ohľad na zaťaženie, ktoré budú prenášať. Zaťaženie roštov závisí od rozmerov nosnej pásky.

Konštrukcia zváraných podlahových oceľových roštov – typ SP

Podlahové oceľové rošty typu SP sú vyrábané z troch hlavných prvkov:

1. nosná páska, ktorou je:

a) plochá oceľ s najčastejšie používanými rozmermi plochá oceľ s najčastejšie používanými rozmermi  (výška x hrúbka) 30 x 2, 30 x 3. Okrem nich sú vyrábané aj ďalšie  základné rozmery podľa nasledujúcej tabuľky:

hrúbka pásky 2 mm |  20 x 2  |  25 x 2  |  30 x 2  |  40 x 2  

hrúbka pásky 3 mm |  20 x 3  |  25 x 3  30 x 3  |  40 x 3

hrúbka pásky 4 mm |  25 x 4  |  30 x 4  40 x 4  |  50 x 4  |  60 x 4  |  70 x 4 

hrúbka pásky 5 mm |  25 x 5  |  30 x 5  |  40 x 4  |  50 x 4  |  60 x 4  |  70 x 4  

Rozmery označené modrou farbou patria do skupiny roštov pre vysoké zaťaženie.

b) plochá oceľ v protišmykovom prevedení na nosnej páske (viď.
Protišmykové rošty), sa využíva na miestach, kde hrozí
nebezpečenstvo úrazu v dôsledku pošmyknutia sa, výskytu námrazy
atď. 

2. nenosný oceľový drôt o priemere 4.8 mm

3. lemovacia páska/profil, ktorá je štandardne o rozmeroch nosnej pásky.
V ponuke je aj možnosť iného rozmeru a profilu po vzájomnej dohode s
našimi pracovníkmi.

Veľkosti oka u podlahových oceľových lisovaných roštov – typ SP

Podmienka pri výrobe SP roštov > 1000 mm

Rošty o nenosnej šírke > 1000 mm sú vyrábané z dvoch roštov. Pri projektovaní plošín a lávok z „SP” roštov sa doporučuje navrhovať nenosnú šírku roštu 1000 mm podľa príkladu uvedeného na dolnom obrázku. Rošty s nenosnou šírkou 1000 mm sú spravidla lacnejšie a je možné ich dodať v kratšom termíne.

Lisované rošty
typ P

Lisované podlahové oceľové rošty podľa DIN 24537 – P rošty.

Pri tomto type roštov sa do nosných pások, v ktorých sú tvarové drážky, pod tlakom 100 ton zalisujú priečne nenosné pásky. Vysoká tlaková sila a tvarová úprava drážok zaručujú pevnú, stabilnú konštrukciu roštu. V mieste styku nosnej a nenosnej pásky vznikne tzv. studený zvar. Tento typ vzájomného spojenia hlavných prvkov roštu zaručuje efektívne prerozdelenie zaťaženia a vysokú rozmerovú stálosť. Lisované rošty sa dodávajú lemované páskou o rozmere nosnej pásky alebo T profilom.

Konštrukcia lisovaných podlahových oceľových roštov – typ P

Podlahové oceľové rošty typu P sú vyrábané z troch hlavných prvkov:

1. nosná páska, ktorou je:

a) plochá oceľ o rozmeroch (výška x hrúbka) podľa nasledujúcej tabuľky:

hrúbka pásky 2 mm |  20 x 2  |  25 x 2  |  30 x 2  |  35 x 2  |  40 x 2  

hrúbka pásky 3 mm |  25 x 3  30 x 3  |  35 x 3  |  40 x 3  |  50 x 3 

b) plochá oceľ v protišmykovom prevedení (viď. Protišmykové  rošty), čo sa využíva na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo  úrazu v dôsledku pošmyknutia sa, výskytu námrazy, atď. 

2. nenosná páska, ktorá je o rozmeroch:

8×1,5 mm pri nosnej pásovine hrúbky 2 mm 
10×2 mm pri nosnej pásovine hrúbky 3 mm
12×3 mm pri nosnej pásovine hrúbky 4 mm
15×4 mm pri nosnej pásovine hrúbky 5 mm 

3. lemovacia páska/profil, ktorá je štandardne o rozmeroch nosnej pásky.
V ponuke je aj možnosť iného rozmeru a profilu po vzájomnej dohode s našimi pracovníkmi.

Veľkosti oka u podlahových oceľových lisovaných roštov – typ P

R ošty „P” sa vyrábajú v základných typoch oka:
od 11 x 11, 11 x 22, 11 x 33, 11 x 44, 11 x 55, 11 x 66, 22 x 11, …… 99 x 99 mm.
Štandardné moduly u „P” roštov sú násobky 11-tich v oboch smeroch.

Použitie lisovaných roštov – typ P

Odhliadnuc od hlavnej funkcie roštov ako prvku na prenos zaťaženia, lisované podlahové oceľové rošty vďaka čistým a priamym líniám nachádzajú uplatnenie aj v architektúre. Ich estetické vlastnosti ich predurčujú na použitie vo verejných priestranstvách, ako výplň schodiskových stupňov alebo vstupov do budov.
Pri voľbe a výbere roštov sa veľký dôraz kladie na prenos zaťaženia, aké bude daný rošt prenášať.

Cenník a skladové zásoby

Protišmykové
rošty

Cieľom protišmykových podlahových roštov je odstránenie nebezpečenstva vzniku úrazu (ľad, mastnota, atď.). Od klasických podlahových ceľových roštov sa líšia vlastným protišmykovým prevedením. Protišmykové podlahové oceľové rošty môžu byť:

– protišmykové podlahové rošty typu SP
– protišmykové podlahové rošty typu P

Protišmykové podlahové oceľové rošty typu SP

Na rozdiel od klasických zváraných roštov typu SP obsahujú nosnú pásku v podobe plochej ocele v protišmykovom prevedení – jednostranne vrúbkované nosné pásky. To zabezpečuje ich dobré protišmykové vlastnosti. Špecifikácie protišmykových roštov (veľkosť oka, hrúbka nosnej pásky, dovolená záťaž, váha, atď.) ostávajú nezmenené, ako pri zváraných SP roštoch bez protišmykovej úpravy (viď. Zvárané rošty – typ SP). Záťažové charakteristiky (max. únosnosť a hmotnosť) sú nižšie o cca 3%.

Protišmykové podlahové oceľové rošty typu P

Protišmykové podlahové rošty typu P môžu byť vyhotovené v troch typoch protišmykovej úpravy:

Typ 1 – vrúbkovanie iba na nosných páskach

Typ 2 – vrúbkovanie iba na nenosných páskach

Typ 3 – kombinácia vrúbkovania aj na nosných aj na nenosných páskach

Rošty pre vysoké
zaťaženie

Rošty pre vysoké zaťaženie sú oceľové podlahové rošty typu SP a P, s rozmerom nosnej pásky nad 40×3 mm.

Obmedzenia pri výrobe roštov pre vysoké zaťaženie 

Technológia výroby obmedzuje maximálny rozmer nosnej pásky:

– u SP roštov do veľkosti nosnej pásky 80×5 mm
– lisované P rošty je možné vyrábať až do rozmeru nosnej pásky 120×10 mm.  

Uplatnenie roštov pre vysoké zaťaženie

Ťažké rošty sa uplatňujú predovšetkým na krytie kanálov a plošín, kde sa pohybujú vozidla a mechanizmy všetkých druhov, od osobných automobilov, cez vysokozdvižne vozíky až po ťažké nákladné automobily.

Špecialitou sú schodiskové stupne z ťažkých roštov so šírkou až do 2500 mm.

Navrhovanie roštov pre vysoké zaťaženie Navrhovanie roštov pre vysoké zaťaženie

Pri návrhu vhodného roštu pre vysoké zaťaženie sú hlavnými parametrami:

 

  • kolesový tlak vozidla
  • rozostup nosníkov oceľovej konštrukcie.

Dimenzovanie roštov pre vysoké zaťaženie sa riadi normou DIN 1055/1072. Ďalej pri dimenzovaní ťažkých roštov musíme brať do úvahy dynamické účinky síl. Napríklad ak sa v jazdnej dráhe rošta vyskytujú prvky obzvlášť namáhané účinkami brzdných síl (napr. železničné priecestie) je potrebné príslušné kolesové tlaky vozidiel vynásobiť koeficientom 1,3. Parametre pre dimenzovanie SP roštov s okom 34,3×38,1 sú v tejto tabuľke.

Kontaktujte nás

KOVING OK s.r.o.

Kúty 1/B
080 01 Prešov
Slovensko

+421 / 51 / 772 56 59